poniedziałek, październik 14, 2019

Language Switcher

Wyszukiwarka

top_banner_pl

O projekcie

Projekt „„Smaki pogranicza" Polsko-Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno-krajoznawczej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 Mikroprojekty.

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Krośnieński
Partner zagraniczny: Agencja Rozwoju Regionalnego w Svidniku

 Całkowita wartość projektu: 57 814,00 euro

Wartość dofinansowania z Europejskiego Rozwoju Regionalnego (85%): 49 141,90 euro
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (10%): 5 781,40 euro
Wkład własny (5%): 2 890,70 euro

Celem głównym projektu jest transfer wiedzy na rzecz wykorzystania potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego, umożliwiający wykreowanie spójnej wizji rozwoju oferty turystyki kulinarno-krajoznawczej poprzez doposażenie Schroniska Młodzieżowego w Dukli w sprzęt będący bazą do organizacji wspólnych polsko-słowackich szkoleń/warsztatów/wizyt. Cel projektu jest zgodny z celami operacyjnymi Priorytet. 3. Wspieranie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty i zostanie osiągnięty dzięki implementacji celów bezpośrednich tj.:

 • Stworzenie warunków sprzętowych dla wymiany doświadczeń i pełnego poznania kulinarnych tradycji pogranicza,
 • Promocja produktów i potraw regionalnych/lokalnych, jako elementów przyciągających turystę na pogranicze polsko-słowackie,
 • Opracowanie narzędzi mogących przyczynić się do popularyzacji tradycyjnych produktów regionalnych oraz możliwości ich wykorzystania jako czynnika zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego na przygranicznych obszarach wiejskich,

Realizacja w/w celów pozwoli na udostępnienie wiedzy o tradycji kulinarnej regionu, oraz posłuży zacieśnieniu współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy społecznościami polsko–słowackiego pogranicza. Dzięki zaplanowanym działaniom projektu, ze szczególnym uwzględnieniem polskich i słowackich mediów oraz Internetu - wiedza o tradycyjnych produktach regionalnych stanie się bardziej dostępna nie tylko dla społeczności. lokalnej po obu stronach granicy, ale również dla wszystkich nią zainteresowanych (np. turystów).
W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną objęte jego oddziaływaniem grupy bezpośrednich jak i pośrednich odbiorców projektu tj.:

 • bezpośrednio: Podmioty z sektora turystyki i hotelarstwa: właścicieli (zarządców) hoteli, pensjonatów, gospodarstw oraz Pracownicy zatrudnieni w branży turystycznej i hotelarskiej,
 • pośrednio: Mieszkańcy obszaru pogranicza.

Przewidywane działania w ramach projektu realizowane będą poprzez:

 1. Promocję projektu
 2. Konferencję inauguracyjną: omówienie podejmowanych działań, a także wprowadzenie do tematyki turystyki kulinarnej pogranicza przez prelegentów. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń związanych z turystyką po obu stronach granicy oraz zaciśnięcie współpracy pomiędzy Partnerami.
 3. Szkolenie z zakresu turystyki kulinarnej pogranicza PL-SK: szkolenie skierowane do właścicieli ośrodków turystycznych i hotelarskich na rzecz podniesienia jakości usług gastronomicznych, a także promocji wiedzy o produktach znajdujących się na obszarze pogranicza. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości grupy docelowej w zakresie korzyści jakie niesie za sobą wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego obszaru pogranicza.
 4. Warsztaty z zakresu turystyki kulinarnej pogranicza PL-SK: szkolenie skierowane do pracowników zatrudnionych w branży turystycznej i hotelarskiej, mające na celu podwyższenie kwalifikacji, wzbogacenia wiedzy na temat przygotowywania potraw lokalnych i wykorzystania miejscowych produktów (z obszaru pogranicza).
 5. Wizyty terenowe na obszarze pogranicza PL-SK: działanie ma na celu zaprezentowanie wśród grup docelowych możliwości pozyskania z obszaru pogranicza produktów tradycyjnych oraz zaciśnięcia współpracy podmiotów z sektora turystycznego z obu stron granicy.
 6. Publikacje: „Jadło"–przepisy kulinarne, „Przewodnik kulinarno-krajoznawczy", „Mapy szlaków kulinarnych": działanie będzie miało na celu popularyzację turystyki kulinarnej na obszarze pogranicza, w tym utrwalenia efektów realizacji projektu.
 7. Przygotowanie „Planu marketingowego i promocyjnego turystyki kulinarno-krajoznawczej": dokument zawierał będzie wytyczne, które umożliwią podejmowanie działań na rzecz wzrostu znaczenia turystyki na obszarze pogranicza. Zakłada się iż w wyniku działania powstanie platforma współpracy pozwalająca na realizację dalszych wspólnych przedsięwzięć transgranicznych.
 8. Przebudowa strony internetowej wraz z mobilnymi aplikacjami.