Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dukli przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

Podstawa Prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (Dz. U. Nr 52, poz. 467 ze zm.).

 

I. Nazwa, rodzaj oraz cele i zadania placówki

§ 1

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, zwane dalej "Schroniskiem" jest całoroczną publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
 2. Nazwa Schroniska jest używana w pełnym brzmieniu z tym, że na pieczęciach może być używany skrót SSM przy ZS w Jedliczu.
 3. Siedzibą Schroniska jest budynek Dukla, ul. Rynek 9.
 4. Na budynku Schroniska umieszcza się trójkątną tablicę o wymiarach 60x 60x60 cm z napisem "Szkolne Schronisko Młodzieżowe" (duże białe litery na zielonym tle).
 5. Organem prowadzącym Schronisko jest Powiat Krośnieński.

§ 2

 1. Celem działalności Schroniska jest umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju zainteresowań i uzdolnień krajoznawczych z różnych form aktywnej turystyki i wypoczynku oraz kształtowania w społeczeństwie umiejętności spędzania czasu wolnego.
 2. Zadaniem Schroniska jest:
  1. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku,
  2. prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej,
  3. zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych,
  4. opieka i wychowanie dzieci i młodzieży przebywających w Schronisku.
 3. Swoje zadania Schronisko realizuje poprzez:
  1. przyjmowanie do Schroniska różnych form śródrocznych wycieczek szkolnych oraz zimowego i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  2. udzielanie tanich noclegów dla wędrujących rodzin oraz indywidualnych młodych turystów,
  3. zorganizowanie ekspozycji krajoznawczej i prowadzenie biblioteczki krajoznawczo- turystycznej,
  4. udzielanie gościom Schroniska potrzebnych informacji krajoznawczo-turystycznych oraz propozycji spędzania czasu wolnego podczas pobytu w Schronisku,
  5. promowanie miejscowości i regionu,
  6. zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich gości w Schronisku.
 4. Schronisko może udostępniać miejsca noclegowe innym osobom nie wymienionym powyżej za odpłatnością wg. cennika w ramach wolnych miejsc.

II. Pracownicy schroniska

§ 3

 1. Schroniskiem kieruje Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
 2. W Schronisku zatrudniony jest wychowawca, którego zakres czynności ustala Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
 3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Schroniska,
  3. sprawowanie nadzoru nad zatrudnionymi w Schronisku pracownikami,
  4. dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność Schroniska i ich właściwe wykorzystanie,
  5. przestrzeganie dyscypliny finansowej,
 4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
  1. podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci i młodzieży przebywającej w Schronisku,
  2. prowadzenie rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku,
  3. przyjmowanie grup wycieczkowych oraz turystów indywidualnych,
  4. troska o przestrzeganie regulaminu Schroniska,
  5. bieżące nadzorowanie obiektu Schroniska,
  6. organizacja bieżącej pracy Schroniska,
  7. planowanie pracy wynikającej ze statutowych zadań Schroniska.
 5. W Schronisku zatrudniony jest pracownik administracyjno-obsługowy, do zadań którego należy przede wszystkim:
  1. przyjmowanie grup wycieczkowych oraz turystów indywidualnych,
  2. troska o przestrzeganie regulaminu Schroniska,
  3. troska o czystość i estetykę pomieszczeń sypialnych, sanitarnych oraz socjalnych Schroniska, a także otoczenie Schroniska.
 6. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

III. Organizacja Schroniska

§ 4

 1. Schronisko jest placówką całoroczną posiadająca 40 miejsc noclegowych.
 2. Doba w Schronisku trwa od godz. 17.00-10.00 dnia następnego.
 3. Godziny przyjmowania osób w Schronisku: 8.00 do 10.00 oraz 17.00 do 21.00.
 4. System rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku:
  1. zespoły złożone z co najmniej 5 osób składają na 1 miesiąc przed przybyciem do Schroniska zamówienie, w których należy podać: imię i nazwisko kierownika zespołu oraz jego adres i telefon kontaktowy, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia,
  2. po uzyskaniu zgody na proponowany termin, kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 25% należności:
   1. w przypadku nienadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do Schroniska zespołu wycieczkowego, wychowawca Schroniska może zamówienie anulować,
   2. zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nieskorzystania ze Schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez wychowawcę Schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez Schronisko kosztów;
  3. turyści w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka,
  4. młodzież szkolna nie mająca ukończonych 18 lat przyjmowana jest do Schroniska za okazaniem zamówienia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. W Schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 6. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty pozostawione w placówce przez osoby korzystające z noclegów.
 7. W Schronisku mogą być organizowane także: kolonie, półkolonie, obozy oraz śródroczne pobyty edukacyjne.

§ 5

Kwaterowanie dzieci i młodzieży w placówce prowadzone jest w pomieszczeniach noclegowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych kwaterowani są wspólnie ze swoimi wychowankami.

§ 6

W Schronisku w widocznym i dostępnym miejscu umieszcza się:

 1. ekspozycję i materiały informacyjne o regionie,
 2. informację turystyczną, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informację o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz dostępnej bazie żywieniowej, a także informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych,
 3. statut i regulamin Schroniska, cennik opłat za korzystanie ze Schroniska oraz książkę życzeń i zażaleń.

IV. Prawa i obowiązki gości Schroniska

§ 7

 1. 1. Osoby korzystające ze Schroniska maja prawo do:
  1. korzystania ze wszystkich pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Schroniska na zasadach określonych w regulaminie Schroniska,
  2. bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
  3. otrzymania pełnej informacji krajoznawczej i turystycznej o miejscowości i regionie,
  4. otrzymania noclegu i innych świadczeń zgodnie z cennikiem opłat Schroniska,
  5. otrzymania szczegółowych informacji dotyczących wymagań określonych dla Schroniska całorocznego,
  6. zgłaszania skarg i wniosków do wychowawcy Schroniska osobiście lub za pośrednictwem książki zażaleń oraz otrzymywania wyjaśnień.
 2. 2. Osoby korzystające ze Schroniska mają obowiązek:
  1. kulturalnego zachowania,
  2. przestrzegania zasad wzajemnego zrozumienia, tolerancji oraz uszanowania potrzeb innych osób korzystających ze Schroniska,
  3. korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
  4. przestrzegania instrukcji p-poż i bhp,
  5. bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 do godz. 6.00,
  6. pozostawiania informacji w Schronisku o planowanych wycieczkach górskich oraz przewidywanym terminie powrotu,
  7. dbania o czystość ład i porządek w pomieszczeniach Schroniska.

§ 8

 1. Korzystający ze Schroniska w przypadku naruszenia praw dziecka uprawniony jest do złożenia skargi bezpośrednio do:
  1. Zarządu Powiatu Krośnieńskiego reprezentującego organ prowadzący placówkę
  2. Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie,
  3. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

V. Sprawy finansowe

§ 9

 1. Schronisko jest jednostką budżetową.
 2. Obsługę finansowo-księgową i administracyjno-gospodarczą Schroniska prowadzi Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
 3. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa organ prowadzący Schronisko na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
 4. Wpływy z opłat, o których mowa w ust. 3 zalicza się na rachunek dochodów własnych jednostki, z którego pokrywa się wydatki związane z poprawą warunków bytowych i bieżącym utrzymaniem Schroniska.

VI. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami.

§ 10

 1. Schronisko udziela zniżek, określonych w cenniku opłat za usługi, wprowadzonych przez organ prowadzący.
 2. Schronisko może współpracować z innymi organizacjami oświatowymi i turystycznymi zgodnie z art.56 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty po zawiadomieniu organu prowadzącego.

VII. Postanowienia końcowe

§ 11

Statut przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11/2010/2011 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu dnia 20 grudnia 2010 roku.

Cennik noclegów

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

  Miejsca w pokoju 2- 6 osobowym  Miejsca w pokoju 10-16 osobowym 
Młodzież szkolna i akademicka, pracownicy oświatowi (także emerytowani), opiekunowie zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i studenckiej   15,00 zł  14,00 zł
Pozostali obywatele polscy  19,00 zł  18,00 zł

 

Powyższe ceny są cenami brutto (zawierają VAT).

Posiadacze Złotej Odznaki PTSM lub Odznaki w stopniu złotym "Zasłużony Działacz Turystyki" mają prawo do 50% zniżki stawki podstawowej.

W przypadku uprawnienia do kilku zniżek przysługuje tylko jedna najkorzystniejsza zniżka.

Opłata za korzystanie ze Schroniska w ciągu dnia od godz. 10.00 do 17.00 ustalana jest przez wychowawcę Schroniska i wynosi i wynosi od 2 do 4 zł brutto od osoby (za korzystanie z pomieszczeń sanitarnych i kuchni). Korzystanie z sali konferencyjnej wyposażonej w ramach projektu "Smaki pogranicza” Polsko – Słowacka wymiana doœwiadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno – krajoznawczej" jest bezpłatne.

Osoby nie mające ze sobą własnej bielizny pościelowej lub śpiwora ponoszą dodatkowo jednorazową opłatę w wysokości 6,50 zł. za korzystanie z pościeli schroniska.

 

Kontakt

Adres:
Dukla, Rynek 9
38-450 Dukla
tel: 13 43 30 886
66 44 07 454
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O schronisku

Czytaj więcej...

Jesteśmy placówką oświatową całoroczną,
naszym celem jest rozwój turystyki jako aktywnej formy wypoczynku wśród młodzieży szkolnej poprzez:

 • udzielanie tanich noclegów,
 • udostępnianie pomieszczeń i sprzętu sportowego w ciągu dnia tzw. "pobyty dzienne",
 • pomoc w organizacji imprez o charakterze turystycznym,
 • udzielanie informacji turystycznej

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli jest obiektem całorocznym.

Oferujemy:

 • 40 miejsca noclegowe (5 pokoi),
 • bardzo dobre warunki zakwaterowania w pokojach 2, 8, 10 i 16 osobowych 
 • kuchnia samoobsługowa wyposażona w podstawowy sprzęt kuchenny, 
 • możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsc, 
 • do dyspozycji duża świetlica,
 • atrakcyjne położenie w centrum Dukli.

Organizujemy:

 • wycieczki piesze w góry z przewodnikiem, 
 • możliwość organizacji zielonych szkół, kolonii,zimowisk, kursów, konferencji
 • możliwość organizacji imprez okolicznościowych,
 • w okresie zimowym możliwość korzystania z wyciągu narciarskiego - 5km od schroniska.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...